Керівники українського земляцтва взяли участь в організації та проведенні громадянського Форуму

НГ МалыхВідома діяч громадянського суспільства і популяризатор української національної культури Надія Малих виступила організатором і модератором цивільного форуму «Діалог” в так званій  території випереджаючого розвитку (ТОР) Большой Камень.Академическое сообщ
Секретар Тихоокеанського земляцтва Андрій Ардашев на чолі Приморської регіональної громадської організації українців “Східна Слобода” також взяв участь в цьому цивільному заході.

Як повідомив Андрій Ардашев на своїй сторінці в Фейсбуці, засоби масової пропаганди всіх рівнів в Росії досить часто і красномовно розповідають про майбутні райськi кущi в “ТОРах” (територіях випереджаючого розвитку), про інвестиційнi зливи, які проллються через бізнес-проекти на економіку і вдячне трудове населення вільного Порта, яким став Владивосток.
Але на ділі не покидає відчуття перебування в абсолютно відмінних одна від одної реальностях Влади (від верху до низу) і населення в усій його колоритiй простоті, довірливості і різноманітті життєвих прагнень.   Суспільство, змучене десятиліттями безправ’я, безпринципності при розподілі Держави і власності, в безперервнiй низці перманентних (як правило – корінних) реформ,  дуже повільно зживає в собі глибоко вкорінений патерналізм у відносинах з Владою, продовжує виживати і пристосовуватися до мінливого ось-ось чого- то …

“Переважно обговоренню саме долі жителів Большого Камня в умовах  будівництв нових потужностей і переобладнання в суднобудівний комплекс заводу «Зірка»,  був присвячений Міський Цивільний Форум «Діалог» – читаємо далі повідомлення  Андрія Ардашева. Лейбл
Громадські активісти з числа представників місцевих громадських і підприємницьких об’єднань і організацій, молодіжних рухів, творчих колективів, керівників муніципальних освітніх і автономних некомерційних організацій, ветеранських, садівничих, екологічних та правозахисних структур, а також експерти академічної спільноти Примор’я і запрошені регіональні лідери цивільних інститутів краю зібралися тут в суботу вже вдруге за останній рік збори в рамках Форуму «Діалог».
От Анд до ЕгорВ обговоренні проблем і перспектив розвитку громадянського суспільства і всього міста взяли участь і деякі соціально відповідальні депутати, а також представники всіх парламентських партій і Загальноросійського народного фронту, лідери місцевих профспілок.
Однак, жоден з керівників адміністрацій муніципалітету і епохальних «новобудов” не удостоїли своєю присутністю представницьке зібрання активних жителів.
А обговорювати, дійсно, є що!
Створення суднобудівного комплексу “Зірка” ведеться тут консорціумом АТ “Роснефтегаз”, ВАТ “НК” Роснефть “і АТ” Газпромбанк “.
А міське співтовариство буквально обурюється з приводу своєї явно штучної «незалученостi» до процесiв прийняття державно-монополістичних рішень щодо скоєного в території. Люди вкрай стурбовані згодовсько-раболепскою позицією офіційного тимчасового виконувача обов’язків міського голови з багатьох питань, якi безпосередньо стосуються життя большекаменцiв. Бачать в ньому навмисне утримувану “зверху” фігуру зіц-голови-зрадника, що здає інтереси жителів за своє особисте кар’єрне благополуччя.
Можливо, саме тому діалог громадянського суспільства проходить тут поки в режимі розмови самого з собою. Хоча і при повній Гласності, але при абсолютній відсутності «Слишності» з боку виконавчої влади.
Завод «Зірка» представляла керівник профкому, а від міської виконавчої компашки нікого з генералів місцевого   єдіноросства публіці тут споглядати не поталанило.  Не знайшли, мабуть, часу вони в суботу вникати в життєві турботи народонаселення міста.
Адже не сказати, що не були вони в курсі майбутніх обговорень, бо окремі мер-лояльні депутати і муніципал-підневільні «засланці» все-таки намагалися із залу скорегувати порядок обговорень, намагаючись направити його в благочиння для шефа-заочника русло. І все ж обурення, тривог і хвилювань в промовах виступаючих було набагато більше, ніж благодушних спроб славослів’я і застійно-зразкового вираження почуттів глибокого задоволення”-повідомляє секретар Тихоокеанського земляцтва українців.DSC09642

На відміну від едросовського «праймер-междусобойчика», ніякого фейс-контролю на вході в зал громадського Форуму і загороджувальних для громадян установ тут не було. Кожен бажаючий городянин міг прийти і висловитися про наболіле або про радiсне.
Проходили збори міського Форуму в одному з просторих залів комерційного приватного торгового центру в самому серці активної частини Большого Камня.
Маючи перед очима досвід того, як напередодні муніципальні кіборг-адміністратори буквально зірвали в місті виступ приморського богатиря-спортсмена Івана Савкіна, який не захотів піарити місцевого Главу і його кліку, організатори Форуму передбачливо задіяли для проведення зборів саме приміщення на приватній площі, пристосованої для соборних масових заходів.
У Президії Форуму працювали представники експертної академічної спільноти, керівник профспілки заводу «Зірка» і зам. Голови крайової Громадської палати. Модератором форуму виступала авторитетна лідер місцевих творчих, підприємницьких і освітніх співтовариств, представник міжнаціональних і культурних цивільних течій Надія Малих.
Чи не складно зрозуміти занепокоєння громадських активістів Большого Камня, пов’язаного з тим, як, на їхню думку, акули капіталу перетворюють місто в вахтове селище.
Стривожені жителі і відсутністю розуміння їх турбот з боку невибраного ними ТВО Голови. Бояться люди стати заручниками промислової зони громадянського відчуження. Про це розповів на своїй сторінці Андрій Ардашев.

Прес-служба ПРООУ “Східна Слобода”

Руководители украинского землячества приняли участие в организации и проведении гражданского Форума

Малых на ДиалогеИзвестная деятель гражданского общества и популяризатор украинской национальной культуры Надежда Малых выступила организатором и модератором гражданского форума “Диалог” в так называемой территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень. Активисты

Секретарь Тихоокеанского землячества Андрей Ардашев во главе Приморской региональной общественной организации украинцев “Восточная Слобода” также принял участие в этом гражданском мероприятии.

Андрей Ардашев 2016Как сообщил Андрей Ардашев на своей странице в Фейсбуке, средства массовой пропаганды всех уровней в России довольно часто и красноречиво рассказывают о скорых райских кущах в ТОРах (территориях опережающего развития), об инвестиционных ливнях, которые прольются через бизнес-проекты на экономику и благодарное трудовое население Свободного Порта, которым стал Владивосток.
Но на деле не покидает ощущение пребывания в совершенно отличных друг от друга реальностях Власти (сверху донизу) и населения во всей его колоритной простоте, доверчивости и многообразии житейских устремлений.

Общество, измученное десятилетиями бесправия, беспринципности при дележе Государства и собственности, в непрекращающейся череде перманентных (как правило – коренных) реформ, но очень медленно изживающее в себе глубоко укорененный патернализм в отношениях с Властью, продолжает выживать и приспосабливаться к меняющемуся вот-вот чему-то…

“Во многом обсуждению именно участи жителей Большого Камня в условиях разрастающихся здесь строек новых мощностей и переоборудования в судостроительный комплекс завода «Звезда», посвящен Городской  Гражданский Форум «Диалог»-читаем далее сообщение Андрея Ардашева. Зал участники

Активисты-общественники из числа представителей местных общественных и предпринимательских объединений и организаций, молодежных движений, творческих коллективов, руководителей муниципальных образовательных  и автономных некоммерческих организаций, ветеранских, садоводческих,  экологических и правозащитных структур, а также эксперты академического сообщества Приморья и приглашенные региональные лидеры гражданских институтов края собрались здесь в субботу уже на второе за последний год собрание в рамках Форума «Диалог».Президиум

В обсуждении проблем и перспектив развития гражданского общества и всего города приняли участие и некоторые социально ответственные депутаты, а также представители всех парламентских партий и Общероссийского Народного Фронта, лидеры местных профсоюзов.

Однако, ни один из руководителей администраций муниципалитета и эпохальных «новостроек» не удостоили своим присутствием представительное собрание активных жителей.

А обсуждать, действительно, есть что!

Создание судостроительного комплекса “Звезда” ведется здесь консорциумом АО “Роснефтегаз”, ОАО “НК «Роснефть” и АО “Газпромбанк”.
А городское сообщество буквально негодует по поводу своей явно искусственной «невовлеченности» в процессы принятия  государственно-монополистических решений относительно совершаемого в территории. Люди крайне озабочены соглашательско-раболепской позицией официального временного исполнителя обязанностей городского Главы по многим вопросам, впрямую касающимся жизни большекаменцев. Видят в нем умышленно удерживаемую сверху фигуру зиц-председателя-соглашателя, провокаторски действующего в отношении рядовых горожан, и сдающего интересы жителей за свое личное карьерное благополучие.

Возможно, именно поэтому диалог гражданского общества получается здесь пока в режиме разговора самого с собой. Хотя и при полной Гласности, но при абсолютном отсутствии «Слышности» со стороны исполнительной власти.

Завод «Звезда» представляла руководитель профкома, а от городской исполнительной компашки никого из генералов местного единоросства  публике здесь созерцать не посчастливилось.  Не досуг им в субботу вникать в житейские заботы народонаселения города.

И не сказать, что не были они в курсе предстоящих обсуждений, ибо отдельные мэр-лояльные депутаты и муниципал-подневольные «засланцы» все-же пытались из зала скорректировать повестку обсуждений, стараясь направить ее в благочинное для шефа-заочника русло.  И все же негодования, тревог и волнений в речах выступавших было гораздо больше, чем благодушных попыток славословия и застойно-образцового выражения чувств глубокого удовлетворения -сообщает секретарь Тихоокеанского землячества украинцев.

В отличие от едроссовского «праймер-междусобойчика», никакого фейс-контроля на входе в зал общественного Форума и заградительных для граждан установок здесь не было. Каждый желающий горожанин мог прийти и высказаться о наболевшем или радующем.
Проходило собрание городского Форума в одном из просторных залов коммерческого частного торгового центра в самом сердце активной части Большого Камня.
Имея перед глазами опыт того, как накануне муниципальные киборг-администраторы буквально сорвали в городе выступление приморского богатыря-спортсмена Ивана Савкина, который не захотел пиарить местного Главу и его клику, устроители Форума предусмотрительно задействовали для проведения собрания именно помещение на частной площади, приспособленной для соборных массовых мероприятий.
В Президиуме Форума работали представители экспертного академического сообщества, руководитель профсоюза завода «Звезда» и зам. Председателя краевой Общественной палаты. Модератором Форума выступала авторитетная лидер местных творческих, предпринимательских и образовательных сообществ, представитель межнациональных и культурных гражданских течений Надежда Малых.
Не сложно понять озабоченность гражданских активистов Большого Камня, связанного с тем, как, по их мнению, акулы капитала превращают город в вахтовый поселок.
Встревожены жители и отсутствием понимания их забот со стороны неизбранного ими ВРИО Главы. Боятся люди стать заложниками промышленной зоны гражданского отчуждения. Об этом рассказал на своей странице Андрей Ардашев

Пресс-служба ПРООУ “Восточная Слобода”

Взаємна підтримка українських бійців народжує перемоги

Відомий український боксер Олександр Гвоздик в ході Олімпіади зміг отримати лише бронзу. Його, як вважав сам спортсмен, явно “засудили”. Це стало серйозним моральним ударом навіть для талановитого бійця. Олександр вже збирався було закінчити кар’єру. Залишитися його вмовив інший успішний українець-боксер Василь Ломаченко. Він не тільки переконав Олександра залишитися, але і допоміг йому укласти новий контракт.
Перспективний український напівважковаговик продовжує радувати не тільки своїх шанувальників і співвітчизників, а й усіх любителів боксу в світі.
Завдяки цьому сьогодні в США Олександр Гвоздик здобув впевнену перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером, перемігши його технічним нокаутом в шостому раунді.
ГвоздикПісля своєї перемоги над Крейгом Бейкером Гвоздик заявив: «Тепер я хочу битися з чемпіонами. Починаючи з Андре Уорда ».
На фото: Чемпіон світу в напівважкій вазі американець Андре Уорд і українець Олександр Гвоздик

Шелестюк

Чемпioн Василь Ломаченко

Бiй: Олександр Гвоздик – Крейг Бейкер. https://youtu.be/epXurXQTd4U

Взаимная поддержка украинских бойцов порождает победы

Известный украинский боксер Александр Гвоздик в ходе Олимпиады смог получить только бронзу. Его, как считал сам спортсмен, явно “засудили”. Это стало серьезным моральным ударом даже для талантливого бойца. Александр уже даже подумывал закончить карьеру. Остаться его уговорил другой успешный украинец-боксер Василий Ломаченко. Он не только убедил Александра остаться, но и помог ему заключить новый контракт.
Перспективный украинский полутяжеловес продолжает радовать не только своих поклонников и соотечественников, но и всех любителей бокса в мире.
Благодаря этому сегодня в США Александр Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде.
После своей победы над Крейгом Бейкером Гвоздик заявил: «Теперь я хочу драться с чемпионами. Начиная с Андре Уорда».
На фото: Чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд и украинец Александр Гвоздик

 

Мінська четвірка бажає миру для школярів Донбасу

Мінська четвірка домовилася про те, що школярі Південного Сходу України повинні мати можливість почати новий навчальний рік не під обстрілами.
Відбулася телефонна розмова президента України Петра ПетроПорПорошенка з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, лідерами Франції Еммануелем Макроном і Росії Володимиром Путіним. Керівництво країн домовилося по телефону особисто сприятиме подальшій реалізації Мінських угод.
“Лідери висловили надію на те, що подібний режим припинення вогню призведе до стійкого поліпшення ситуації в галузі безпеки на благо школярів і всього цивільного населення Донбасу”, – наголошується в спільній заяві, узгодженому сторонами за підсумками телефонної розмови. Про це контактна група повинна буде оголосити 23.08.2017.

Прес-служба ПРГОУ “Схiдна Слобода”

Минская четверка желает мира для школьников Донбасса

Минская четверка договорилась о том, что школьники Юго-Востока Украины должны иметь возможность начать новый учебный год не под обстрелами.  Минская тройка
Состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, лидерами Франции Эммануэлем Макроном и России Владимиром Путиным. Руководство стран договорилось по телефону лично содействовать дальнейшей реализации Минских соглашений.
“Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса”, — отмечается в совместном заявлении, согласованном сторонами по итогам телефонного разговора.  Об этом 23 августа должна будет сообщить контактная группа.

Пресс-служба ПРООУ “Восточная слобода”

Антон Косюга став переможцем національного творчого конкурсу Канади

Наш юний співвітчизник Антон Косюга, який зараз проживає з батьками в Вінніпезі, став переможцем національного творчого конкурсу на честь 150-річчя незалежності Канади.Антон Косюга
Створений ним відеоролик визнаний кращим, і посів перше місце за підсумками глядацького голосування.
“Вітаємо нашого хлопця, бажаємо йому нових успіхів і великих перемог.  Молодець, Антон! Так тримати! Ми тобою пишаємося!” – зазначив у вітальному повідомленні секретар Тихоокеанського земляцтва українців Андрій Ардашев.
Щиро вітаємо переможця!

Прес-служба Тихоокеанського земляцтва
українців “Слобожанщина”

Антон Косога стал победителем национального творческого конкурса Канады

Наш юный соотечественник Антон Косюга, который сейчас проживает с родителями в Виннипеге, стал победителем национального творческого конкурса, посвященного 150-летию независимости Канады.
Созданный им видеоролик признан лучшим, и занял первое место по итогам зрительского голосования.
“Поздравляем нашего парня, желаем ему новых успехов и больших побед.
Молодец, Антон! Так держать!. Мы тобой гордимся!” – отметил в поздравительном сообщении секретарь Тихоокеанского землячества украинцев Андрей Ардашев.
Искренне поздравляем победителя!

Пресс-служба Тихоокеанского землячества
украинцев “Слобожанщина”

Постраждалих у Ванкувері, і Шарлотсвіллi українців немає

Серед  постраждалих в авто-трагедіях канадського Ванкувера, американського Шарлотсвілля, і в тамтешніх зіткненнях антифашистів з нео-нацистами і поліцією, на щастя, немає наших співвітчизників. Про це повідомили в секретаріаті Тихоокеанського земляцтва українців. 
ВанкЗгідно з відомостями, що надійшли по каналах особистісної комунікації від тих, що проживають у Ванкувері і в містах Америки земляків, а також із запитів в органи місцевої влади, серед жертв цих подій наших співвітчизників немає.
У Ванкувері великий автобус наїхав на тротуар з людьми. Кілька людей були затиснуті під автобусом. Є травмовані.  http://www.ctvnews.ca/video?clipId=1186940

У Шарлоттсвіллi цілий день 12 серпня тривали сутички між ультраправими активістами і їх противниками.
Зіткнення відбулися і напередодні – в п’ятницю, коли сотні білих націоналістів влаштували факельний марш в кампусі Університету Віргінії. Кілька людей постраждали, один – заарештований.
У суботу автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп протестуючих. Одна людина загинула, 19 поранені.
За кермом автомобіля знаходився прихильник фашистської ідеології, який симпатизує Гітлеру і розділяє нео-нацистські переконання.
Після того, як протаранив натовп антифашистів 20-річний житель штату Огайо втік з місця події, але пізніше був затриманий за підозрою у вбивстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень і залишення місця ДТП.
Президент США Дональд Трамп настійно закликав людей в Сполучених Штатах об’єднатися після зіткнень в Віргінії, які відбулися напередодні запланованого мітингу прихильників переваги білої раси.
Вихідців з України, звичайно, турбує зростання терористичної загрози у відносно мирних до того містах, і активізація націоналістів, але поки, на щастя, обходиться без жертв і постраждалих серед етнічних українців і громадян країни жовто-блакитного прапора -повідомили в секретаріаті земляцтва.Шерлотсвилль

А. Марко

Пострадавших в Ванкувере, и от нео-нацистов в американском Шарлотсвилле украинцев, к счастью, нет

В числе пострадавших в авто-трагедиях канадского Ванкувера, американского Шарлотсвилля , и в тамошних столкновениях антифашистов с нео-нацистами и полицией, к счастью, нет наших соотечественников. Об этом сообщили в секретариате Тихоокеанского землячества украинцев.
Согласно сведениям, которые поступили по каналам личностной коммуникации от проживающих в Ванкувере и в городах Америки земляков, а также из запросов в органы местной власти, среди жертв этих происшествий наших соотечественников нет.
В Ванкувере большой автобус наехал на тротуар с людьми. Несколько человек были зажаты под автобусом. Есть травмированные.
В Шарлоттсвилле целый день 12 августа продолжались столкновения между крайне правыми активистами и их противниками.
Столкновения произошли и накануне – в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе Университета Виргинии. Несколько человек пострадали, один – арестован.
В субботу автомобиль на большой скорости въехал в толпу протестующих. Один человек погиб, 19 ранены.
За рулем автомобиля находился сторонник фашистской идеологии, который симпатизирует Гитлеру и разделяет нео-нацистские убеждения.
После того, как протаранил толпу антифашистов 20-летний житель штата Огайо удрал с места происшествия, но позже был задержан по подозрению в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места ДТП.
Президент США Дональд Трамп настоятельно призвал людей в Соединенных Штатах объединиться после столкновений в Виргинии, которые произошли накануне запланированного митинга сторонников превосходства белой расы.
Выходцев из Украины, конечно, тревожит возрастание террористической угрозы в относительно мирных до того городах, и активизация националистов, но пока, к счастью, обходится без жертв и пострадавших среди этнических украинцев и граждан страны желто-голубого флага –сообщили в секретариате землячества.

https://t.co/qHZQyV79Qz

А. Марко

Чемпіонка Софія Корнієнко повернулася додому з юніорським золотом

Софья image (1)У складі юніорської збірної по баскетболу наша землячка Софія Корнієнко стала Чемпіонкою світу.
Президент національної федерації баскетболу Андрій Кириленко поділився враженнями від перемоги жіночої збірної Росії в Удіне на чемпіонаті світу (U19) в Італії. Там збірна Росії у запеклій боротьбі фіналу обіграла команду США з рахунком 86:82.Софья Корниенко
Наша землячка Софія Корнієнко в складі молодіжної національної збірної зіграла всі сім матчів.
Кар’єру Софія починала у Владивостоці. У ДЮСШ «Юність» у дитячого тренера Наталії Демченко. Коли майбутній чемпіонці виповнилося 16 років, батьки разом з тренером прийняли рішення про те, що їй необхідно переїхати в центральну частину Росії для подальшого розвитку таланту спортсменки. Так було підписано перший контракт з ЖБК «Динамо» (Курськ).
Примітно те, що напередодні фінальної гри наставники команди запропонували дівчатам написати, за кого вони будуть битися, і не дивно, що серед інших записів виявилася «За Владивосток!».
Як розповіла мати юної баскетболістки, вчора Софія повернулася до Владивостока вже з чемпіонським золотом.
Секретар Тихоокеанського земляцтва українців Андрій Ардашев від імені діаспори приєднався до привітань на адресу батьків, тренерів і самої спортсменки-переможниці. «У спорту (особливо юнацького) не повинно бути якихось перешкод або, тим більше, кордонів. Спорт повинен залишатися посланником Миру. Ми вітаємо Софію і пишаємося нею. Віримо в те, що попереду у нашої юної чемпіонки-співвітчизниці велике і успішне майбутнє … »- сказав Андрій Ардашев кореспонденту нашого видання.
Редакція «Sloboda.info» приєднується до захоплених привітань юної землячки. Успіхів тобі, Софія! Ми тобою пишаємось.

Прес-служба ПРООУ «Східна Слобода»

Чемпионка Софья Корниенко вернулась домой с юниорским золотом

image Соня(1)В составе юниорской сборной по баскетболу наша землячка Софья Корниенко стала Чемпионкой мира.
Президент национальной федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы женской сборной России в Удине на чемпионате мира (U19) в Италии. Там сборная России в упорной борьбе финала обыграла команду США со счетом 86:82.
Наша соотечественница Софья Корниенко в составе молодежной национальной сборной сыграла все семь матчей.
Карьеру Софья начинала во Владивостоке. В ДЮСШ «Юность» у детского тренера Натальи Демченко. Когда будущей чемпионке исполнилось 16 лет, родители вместе с тренером приняли решение о том, что ей необходимо переехать в центральную часть России для дальнейшего развития таланта спортсменки. Так был подписан первый контракт с ЖБК «Динамо» (Курск).
Примечательно то, что накануне финальной игры наставники команды предложили девушкам написать, за кого они будут биться, и не удивительно, что среди прочих записей оказалась «За Владивосток!».
Как рассказала мать юной баскетболистки, вчера Софья вернулась во Владивосток уже с чемпионским золотом.
Секретарь Тихоокеанского землячества украинцев Андрей Ардашев от имени диаспоры присоединился к поздравлениям в адрес родителей, тренеров и самой спортсменки-победительницы. «У спорта (особенно юношеского) не должно быть каких-то преград или, тем более, границ. Спорт должен оставаться посланником Мира. Мы поздравляем Софью и гордимся ею. Верим в то, что впереди у нашей юной чемпионки-соотечественницы большое и успешное будущее… » – сказал Андрей Ардашев корреспонденту нашего издания.
Редакция «Sloboda.info» присоединяется к восторженным поздравлениям юной землячки. Успехов тебе, Софья! Мы тобой гордимся.

Пресс-служба ПРООУ «Восточная Слобода»

Василь Ломаченко у Лос-Анжелосі захистив свій титул

Василь Ломаченко сьогодні вночі у Лос-Анжелосі  захистив  свій  титул у поєдинку з  колумбійцем Мігелєм  Марріагі. Лом

Українець – Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (59 кг)   фактично відлупцював під захоплений рев трибун свого суперника, завершивши поєдинок достроково.  Він  двічі по ходу бою  відправляв   Марріагі в нокдаун. Після другого нокдауну Марріага, який встигав переважно тільки оборонятися і завдав українцеві розсічення лише ударом головою, відмовився продовжувати бій.

Марріага став вже третім поспіль суперником Ломаченка, який відмовився від продовження поєдинку. А у пресі все частіше призивають заборонити українському боксеру виходити на ринг через небезпеку фатального для його суперників фіналу.

Для українського чемпіона ця перемога стала дев’ятою в десяти поєдинках на професійному рингу.