Керівники українського земляцтва взяли участь в організації та проведенні громадянського Форуму

НГ МалыхВідома діяч громадянського суспільства і популяризатор української національної культури Надія Малих виступила організатором і модератором цивільного форуму «Діалог” в так званій  території випереджаючого розвитку (ТОР) Большой Камень.Академическое сообщ
Секретар Тихоокеанського земляцтва Андрій Ардашев на чолі Приморської регіональної громадської організації українців “Східна Слобода” також взяв участь в цьому цивільному заході.

Як повідомив Андрій Ардашев на своїй сторінці в Фейсбуці, засоби масової пропаганди всіх рівнів в Росії досить часто і красномовно розповідають про майбутні райськi кущi в “ТОРах” (територіях випереджаючого розвитку), про інвестиційнi зливи, які проллються через бізнес-проекти на економіку і вдячне трудове населення вільного Порта, яким став Владивосток.
Але на ділі не покидає відчуття перебування в абсолютно відмінних одна від одної реальностях Влади (від верху до низу) і населення в усій його колоритiй простоті, довірливості і різноманітті життєвих прагнень.   Суспільство, змучене десятиліттями безправ’я, безпринципності при розподілі Держави і власності, в безперервнiй низці перманентних (як правило – корінних) реформ,  дуже повільно зживає в собі глибоко вкорінений патерналізм у відносинах з Владою, продовжує виживати і пристосовуватися до мінливого ось-ось чого- то …

“Переважно обговоренню саме долі жителів Большого Камня в умовах  будівництв нових потужностей і переобладнання в суднобудівний комплекс заводу «Зірка»,  був присвячений Міський Цивільний Форум «Діалог» – читаємо далі повідомлення  Андрія Ардашева. Лейбл
Громадські активісти з числа представників місцевих громадських і підприємницьких об’єднань і організацій, молодіжних рухів, творчих колективів, керівників муніципальних освітніх і автономних некомерційних організацій, ветеранських, садівничих, екологічних та правозахисних структур, а також експерти академічної спільноти Примор’я і запрошені регіональні лідери цивільних інститутів краю зібралися тут в суботу вже вдруге за останній рік збори в рамках Форуму «Діалог».
От Анд до ЕгорВ обговоренні проблем і перспектив розвитку громадянського суспільства і всього міста взяли участь і деякі соціально відповідальні депутати, а також представники всіх парламентських партій і Загальноросійського народного фронту, лідери місцевих профспілок.
Однак, жоден з керівників адміністрацій муніципалітету і епохальних «новобудов” не удостоїли своєю присутністю представницьке зібрання активних жителів.
А обговорювати, дійсно, є що!
Створення суднобудівного комплексу “Зірка” ведеться тут консорціумом АТ “Роснефтегаз”, ВАТ “НК” Роснефть “і АТ” Газпромбанк “.
А міське співтовариство буквально обурюється з приводу своєї явно штучної «незалученостi» до процесiв прийняття державно-монополістичних рішень щодо скоєного в території. Люди вкрай стурбовані згодовсько-раболепскою позицією офіційного тимчасового виконувача обов’язків міського голови з багатьох питань, якi безпосередньо стосуються життя большекаменцiв. Бачать в ньому навмисне утримувану “зверху” фігуру зіц-голови-зрадника, що здає інтереси жителів за своє особисте кар’єрне благополуччя.
Можливо, саме тому діалог громадянського суспільства проходить тут поки в режимі розмови самого з собою. Хоча і при повній Гласності, але при абсолютній відсутності «Слишності» з боку виконавчої влади.
Завод «Зірка» представляла керівник профкому, а від міської виконавчої компашки нікого з генералів місцевого   єдіноросства публіці тут споглядати не поталанило.  Не знайшли, мабуть, часу вони в суботу вникати в життєві турботи народонаселення міста.
Адже не сказати, що не були вони в курсі майбутніх обговорень, бо окремі мер-лояльні депутати і муніципал-підневільні «засланці» все-таки намагалися із залу скорегувати порядок обговорень, намагаючись направити його в благочиння для шефа-заочника русло. І все ж обурення, тривог і хвилювань в промовах виступаючих було набагато більше, ніж благодушних спроб славослів’я і застійно-зразкового вираження почуттів глибокого задоволення”-повідомляє секретар Тихоокеанського земляцтва українців.DSC09642

На відміну від едросовського «праймер-междусобойчика», ніякого фейс-контролю на вході в зал громадського Форуму і загороджувальних для громадян установ тут не було. Кожен бажаючий городянин міг прийти і висловитися про наболіле або про радiсне.
Проходили збори міського Форуму в одному з просторих залів комерційного приватного торгового центру в самому серці активної частини Большого Камня.
Маючи перед очима досвід того, як напередодні муніципальні кіборг-адміністратори буквально зірвали в місті виступ приморського богатиря-спортсмена Івана Савкіна, який не захотів піарити місцевого Главу і його кліку, організатори Форуму передбачливо задіяли для проведення зборів саме приміщення на приватній площі, пристосованої для соборних масових заходів.
У Президії Форуму працювали представники експертної академічної спільноти, керівник профспілки заводу «Зірка» і зам. Голови крайової Громадської палати. Модератором форуму виступала авторитетна лідер місцевих творчих, підприємницьких і освітніх співтовариств, представник міжнаціональних і культурних цивільних течій Надія Малих.
Чи не складно зрозуміти занепокоєння громадських активістів Большого Камня, пов’язаного з тим, як, на їхню думку, акули капіталу перетворюють місто в вахтове селище.
Стривожені жителі і відсутністю розуміння їх турбот з боку невибраного ними ТВО Голови. Бояться люди стати заручниками промислової зони громадянського відчуження. Про це розповів на своїй сторінці Андрій Ардашев.

Прес-служба ПРООУ “Східна Слобода”

Руководители украинского землячества приняли участие в организации и проведении гражданского Форума

Малых на ДиалогеИзвестная деятель гражданского общества и популяризатор украинской национальной культуры Надежда Малых выступила организатором и модератором гражданского форума “Диалог” в так называемой территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень. Активисты

Секретарь Тихоокеанского землячества Андрей Ардашев во главе Приморской региональной общественной организации украинцев “Восточная Слобода” также принял участие в этом гражданском мероприятии.

Андрей Ардашев 2016Как сообщил Андрей Ардашев на своей странице в Фейсбуке, средства массовой пропаганды всех уровней в России довольно часто и красноречиво рассказывают о скорых райских кущах в ТОРах (территориях опережающего развития), об инвестиционных ливнях, которые прольются через бизнес-проекты на экономику и благодарное трудовое население Свободного Порта, которым стал Владивосток.
Но на деле не покидает ощущение пребывания в совершенно отличных друг от друга реальностях Власти (сверху донизу) и населения во всей его колоритной простоте, доверчивости и многообразии житейских устремлений.

Общество, измученное десятилетиями бесправия, беспринципности при дележе Государства и собственности, в непрекращающейся череде перманентных (как правило – коренных) реформ, но очень медленно изживающее в себе глубоко укорененный патернализм в отношениях с Властью, продолжает выживать и приспосабливаться к меняющемуся вот-вот чему-то…

“Во многом обсуждению именно участи жителей Большого Камня в условиях разрастающихся здесь строек новых мощностей и переоборудования в судостроительный комплекс завода «Звезда», посвящен Городской  Гражданский Форум «Диалог»-читаем далее сообщение Андрея Ардашева. Зал участники

Активисты-общественники из числа представителей местных общественных и предпринимательских объединений и организаций, молодежных движений, творческих коллективов, руководителей муниципальных образовательных  и автономных некоммерческих организаций, ветеранских, садоводческих,  экологических и правозащитных структур, а также эксперты академического сообщества Приморья и приглашенные региональные лидеры гражданских институтов края собрались здесь в субботу уже на второе за последний год собрание в рамках Форума «Диалог».Президиум

В обсуждении проблем и перспектив развития гражданского общества и всего города приняли участие и некоторые социально ответственные депутаты, а также представители всех парламентских партий и Общероссийского Народного Фронта, лидеры местных профсоюзов.

Однако, ни один из руководителей администраций муниципалитета и эпохальных «новостроек» не удостоили своим присутствием представительное собрание активных жителей.

А обсуждать, действительно, есть что!

Создание судостроительного комплекса “Звезда” ведется здесь консорциумом АО “Роснефтегаз”, ОАО “НК «Роснефть” и АО “Газпромбанк”.
А городское сообщество буквально негодует по поводу своей явно искусственной «невовлеченности» в процессы принятия  государственно-монополистических решений относительно совершаемого в территории. Люди крайне озабочены соглашательско-раболепской позицией официального временного исполнителя обязанностей городского Главы по многим вопросам, впрямую касающимся жизни большекаменцев. Видят в нем умышленно удерживаемую сверху фигуру зиц-председателя-соглашателя, провокаторски действующего в отношении рядовых горожан, и сдающего интересы жителей за свое личное карьерное благополучие.

Возможно, именно поэтому диалог гражданского общества получается здесь пока в режиме разговора самого с собой. Хотя и при полной Гласности, но при абсолютном отсутствии «Слышности» со стороны исполнительной власти.

Завод «Звезда» представляла руководитель профкома, а от городской исполнительной компашки никого из генералов местного единоросства  публике здесь созерцать не посчастливилось.  Не досуг им в субботу вникать в житейские заботы народонаселения города.

И не сказать, что не были они в курсе предстоящих обсуждений, ибо отдельные мэр-лояльные депутаты и муниципал-подневольные «засланцы» все-же пытались из зала скорректировать повестку обсуждений, стараясь направить ее в благочинное для шефа-заочника русло.  И все же негодования, тревог и волнений в речах выступавших было гораздо больше, чем благодушных попыток славословия и застойно-образцового выражения чувств глубокого удовлетворения -сообщает секретарь Тихоокеанского землячества украинцев.

В отличие от едроссовского «праймер-междусобойчика», никакого фейс-контроля на входе в зал общественного Форума и заградительных для граждан установок здесь не было. Каждый желающий горожанин мог прийти и высказаться о наболевшем или радующем.
Проходило собрание городского Форума в одном из просторных залов коммерческого частного торгового центра в самом сердце активной части Большого Камня.
Имея перед глазами опыт того, как накануне муниципальные киборг-администраторы буквально сорвали в городе выступление приморского богатыря-спортсмена Ивана Савкина, который не захотел пиарить местного Главу и его клику, устроители Форума предусмотрительно задействовали для проведения собрания именно помещение на частной площади, приспособленной для соборных массовых мероприятий.
В Президиуме Форума работали представители экспертного академического сообщества, руководитель профсоюза завода «Звезда» и зам. Председателя краевой Общественной палаты. Модератором Форума выступала авторитетная лидер местных творческих, предпринимательских и образовательных сообществ, представитель межнациональных и культурных гражданских течений Надежда Малых.
Не сложно понять озабоченность гражданских активистов Большого Камня, связанного с тем, как, по их мнению, акулы капитала превращают город в вахтовый поселок.
Встревожены жители и отсутствием понимания их забот со стороны неизбранного ими ВРИО Главы. Боятся люди стать заложниками промышленной зоны гражданского отчуждения. Об этом рассказал на своей странице Андрей Ардашев

Пресс-служба ПРООУ “Восточная Слобода”

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *